ประสบการณ์และผลงาน

ากประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ของ TEDCO ได้จัดการแก้ไขปัญหา
เรื่องระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือ ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งเก่าและใหม่
ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มากกว่า 50 บริษัท
อีกทั้งประสบการณ์ของบุคลากรที่ผ่านงานด้านระบบบำบัดน้ำเสียมานานกว่า 15 ปี
เราจึงมั่นใจว่าสามารถเแก้ไขปัญหาของท่านได้ตรงประเด็น ทำให้ได้งานที่ตรงกับความต้องการของท่าน
โดยเฉพาะงานสร้างและงานแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ท่านจะได้ระบบบำบัดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถบำบัดน้ำเสียจนได้น้ำทิ้งที่ใสสะอาด และมีลักษณะสมบัติ (Parameter)
ตรงตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่หน่วยงานราชการกำหนด
ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุน

ระสบการณ์ และผลงานของ TEDCO แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1  งานออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารและโรงงาน 
              (Turn Key New Wastewater Treatment Plant)

กลุ่มที่ 2  ออกแบบ-ปรับปรุงส่วนขยายระบบบำบัดน้ำเสียเก่า อาคารและโรงงาน 
              (Turn Key Renovated Wastewater Treatment Plant)

กลุ่มที่ 3  งานที่ปรึกษาควบคุมการเดินระบบบำบัดมลพิษน้ำ (Consultant) 
              ตรวจสอบการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (Monitoring) 
              ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ และจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ
           
 (RV Report) รายเดือน และราย 6เดือน

กลุ่มที่ 4  งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารและโรงงาน
           
   (Design Wastewater Treatment Plant)

กลุ่มที่ 5  เริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารและโรงงาน (Start-up)

กลุ่มที่ 6  งานรับเหมาก่อสร้าง และอื่น ๆ

 .. บทนำ


ขอบข่ายบริการ article
ประสบการณ์และผลงาน article
กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่) article
กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า) article
กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article
กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article
กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up) article
  กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆ article