บริการ

Head05-1_บริการด้านงานวิศวกรรม

1. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อการขออนุญาต
2. ออกแบบรวมก่อสร้างและติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ 
3. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แล้ว ให้ทำงานได้ดีขึ้น
4. ขยายระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับภาระการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น
5. รับเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย,
อาคาร และโรงงาน ตามรูปแบบ

Head05-2_บริการด้านงานวิชาการ

1. งานที่ปรึกษาวางแผน และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
2. ทดสอบ-ทดลอง-ตรวจสอบ ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งไว้แล้ว
3. งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (Start-up), ฝึกอบรมการใช้งาน (Training)
4. งานที่ปรึกษาแนะนำวิธีควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation)
ที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง
5. งานฝึกอบรมพนักงาน (Training) ให้มีความรู้ในเรื่องวิธีการใช้งาน
และดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
6. บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และตรวจวิเคราะห์ โดยห้องปฏิบัติการเอกชนที่จดทะเบียน
กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 17025
 7. ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ พร้อมจัดทำรายงานผลวิเคราะห์
ปริมาณสารมลพิษ (RV Report) ตามรูปแบบของกระทรวงอุตสาหกรรม

ศรีไทยธนะออโตพาร์ท

ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบเคมี ที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำงานได้อีกครั้ง

More...

ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส

Start up ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตซอสพริก, น้ำจิ้มไก่, น้ำสลัด บรรจุซอง

More...

โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด
icon

ครั้งที่ 1 ปี2542 ปรับปรุงเป็นระบบ AS และขยายประสิทธิภาพปี 2545

More...

โรงฆ่าไก่ ระยอง

บำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าไก่เอกชน (ระยอง)

More...

ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)

ทำระบบรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงระบบ Anaerobic Filter เป็น Activated Sludge

More...

ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี

บำบัดน้ำเสียจาก ฟาร์มโค-สุกร-ไก่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

More...

ปตท 6 คลัง ทั่วไทย

ตรวจสอบการทำงาน และฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำเครื่อง

More...

มารีนโกลด์โปรดักส์

ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง

More...