บทนำ

ปัญหาด้านมลพิษทางน้ำในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆของประเทศไทย
กำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตขึ้นทุกขณะปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่างให้ความสนใจ
และร่วมรณรงค์ เพื่อแก้ไขและลดปริมาณสารมลพิษที่ปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม
ทั้งการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งจากชุมชน และมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนระบายออกสู่ลำรางสาธารณะ และการอนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียจากอาคารของหน่วยงานราชการให้สะอาดก่อนทิ้ง

จากประสบการณ์ทำงานในด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล และการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
มากว่า 15 ปี ทีมงานวิศวกรสุขาภิบาลและนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้น
กับระบบสุขาภิบาลของอาคารและโรงงาน ทำให้มีผลเสีย
กับการจัดการระบบสุขาภิบาลในระยะยาว อาธิเช่น

ลงทุนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียไว้แล้ว แต่ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีทำให้
ใช้งานไม่คุ้มค่า และเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ

เลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณและลักษณะน้ำเสียของตนทำให้เกิดปัญหาต่าง
 เช่น มีเสียงดังรบกวน, มีกลิ่นเหม็น, น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่ได้มาตรฐาน

ปัญหาเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนข้างเคียงและความรู้สึกที่ไม่ดี
แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเพิ่มปริมาณสารมลพิษให้สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น บริษัท เท็ดโกจำกัด
 จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงหรือหมดไปในที่สุด 
ขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมงานหลายลักษณะดังนี้  ขอบข่ายบริการ article

  ขอบข่ายการบริการของ TEDCO ครอบคลุมในงานหลายลักษณะ ดัง   นี้


 


  ประสบการณ์และผลงานarticle

  ประสบการณ์และผลงานของ TEDCO ที่ให้บริการแก่ลูกค้า
  แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่) article

  ๐ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี  สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ (ปี 2545)
  ๐ โรงงานบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด (ปี 2545)


  ๐ โรงฆ่าไก่เอกชน ต.เชิงเนิน จ.ระยอง (ปี 2545)
  ๐ โรงงานบริษัท สหโรจน์การทอ จำกัด (ปี 2547)
  ๐ โรงงานบริษัท ศรีทองเนมเพลท จำกัด (ปี 2552
)
  กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า) article

  ๐ โรงงานบริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด  (ปี 2542)
  ๐ โรงงานบริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด (โรงบำบัดน้ำเสียรวมจิ้วฮวด ปี 2542)

  ๐ โรงงานบริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด (โรงน้ำปลา ปี 2543)
  ๐ โรงงานบริษัท จิ้วฮวด จำกัด (โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย บจก.จิ้วฮวด ปี 2545)

  ๐ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณทุ่งสีกัน ดอนเมือง (ปี 2546)


 


  กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article

  ๐ โรงงานบริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ปี 2546 - ปัจจุบัน)
  ๐ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด (ปี 2548 - ปัจจุบัน)**
  ๐ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย บริษัท จิ้วฮวด จำกัด (ปี 2549 -2553)
  ๐ โรงงานบริษัท อิมพีเรียล เยลเนอรัลฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)**
  ๐ โรงงานบริษัท โรงงานแม่รวย  จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
  ๐ โรงงานบริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
  ๐ โรงงานบริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
  ๐ โรงงานบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (ปี 2551 - ปัจจุบัน)**
  ๐ อาคาร ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา  (ปี 2550 - 2553)
  ๐ อาคาร ลุมพินี เพลส นราธิวาส-ราชนครินทร์ (ปี 2553)
  ๐ อาคาร ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ (ปี 2553)
  ๐ อาคาร แอล พี เอ็น ทาวเวอร์ (ปี 2551-2553)
  กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article

  ๐ โรงงานบริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
  ๐ โรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพพิทักษ์อินเตอร์เทรด (1999)
  ๐ โรงงานบริษัท ฮอทพอท จำกัด (ปี 2550)
  ๐ โรงงานบริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (ปี 2552)
  ๐ โรงงานบริษัท พี.วี.ที. ฟู้ดส์อินดัสตรีท์ จำกัด (ปี 2552)
  กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up)article

  เป็นบริการที่ทำให้เมื่อ ก่อสร้าง-แก้ไข-ปรับปรุงถังบำบัด และ ติดตั้งเครื่องจักร-อุปกรณ์หน้างานแล้วเสร็จ


 


  กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆarticle

  ๐ ซ่อมแซมระบบน้ำเสีย แฟลต 5 ชั้น บ้านพักสวัสดิการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (2546)
  ๐ ซ่อมแซมฝ้าชายคาและทาสีภายนอกสำนักงานใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (2546)
  ๐ ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร (2547)
  ๐ ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โครงการไพร์ทเวท เนอวาน่า ถ.เอกมัย-รามอินทรา (2547)
  ๐ ปรับปรุงอาคารพักอาศัย 3 ชั้น 2 ห้อง (คุณวีรนุช ) ซ.อิสระภาพ 24 เขตบางกอกน้อย (2548)
  ๐ ปรับปรุงอาคารพักอาศัย 3 ชั้น 4 ห้อง (คุณจำลอง) ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 เขตบางซื่อ (2549)