บริษัท เท็ดโก จำกัด

จดทะเบียนบริษัทฯ ในปี 2540 และเริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2541 มีความชำนาญในด้าน
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
การออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเก่า ให้ทำงานได้ดี
การเริ่มเดินระบบฯ และการควบคุมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (Start up & Operation)
รวมทั้งการตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (Mointoring)

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมมลพิษ ประเภทนิติบุคคล กับกระทรวงอุตสาหกรรม
มีผู้ชำนาญการทั้งวิศวกรสุขาภิบาล และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บริการแก่ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถโทรปรึกษาเราได้
ลงานของ TEDCO ที่ผ่านมา ในบางส่วน ได้นำมาแสดงไว้ .. ดังนี้ ..

 
ศรีไทยธนะออโตพาร์ท

ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบเคมี ที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำงานได้อีกครั้ง

ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส

Start up ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตซอสพริก, น้ำจิ้มไก่, น้ำสลัด บรรจุซอง

โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวดarticle

ครั้งที่ 1 ปี2542 ปรับปรุงเป็นระบบ AS และขยายประสิทธิภาพปี 2545

โรงฆ่าไก่ ระยอง

บำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าไก่เอกชน (ระยอง)

ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)

ทำระบบรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงระบบ Anaerobic Filter เป็น Activated Sludge

ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี

บำบัดน้ำเสียจาก ฟาร์มโค-สุกร-ไก่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

ปตท 6 คลัง ทั่วไทย

ตรวจสอบการทำงาน และฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำเครื่อง

มารีนโกลด์โปรดักส์

ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง