ขอบข่ายบริการ

บริการด้านงานวิศวกรรม

1.    ออกแบบเพื่อการขออนุญาตระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 
2.    ออกแบบรวมก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารหรือโรงงาน ที่ยังไม่เคยมีระบบบำบัดน้ำเสียมาก่อน
       โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ ชนิด-ปริมาณของน้ำเสีย วิธีควบคุมการทำงาน, การบำรุงรักษา ตลอดจนงบประมาณที่เหมาะสม
 
3.    ออกแบบปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหรือออกแบบส่วนขยายสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเก่าที่รองรับภาระการบำบัดมากขึ้น โดยเน้นประสิทธิภาพสูงสุด, ควบคุมง่าย, เหมาะกับพื้นที่และการลงทุน
 
4.   งานรับเหมาก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสียงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย, อาคาร, โรงงาน และงานปรับปรุงอาคารตามรูปแบบที่กำหนด


บริการด้านวิชาการ

1.    งานที่ปรึกษาและวางแผนงานก่อสร้าง
 
2.    งานทดสอบ-ทดลองประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งไว้แล้ว
 
3.    งานเริ่มต้นเดินระบบ (Start-up), งานควบคุมการเดินระบบ(Operation) และงานจัดทำคู่มือการใช้งาน
       (Operation Manual)
 
4.    งานที่ปรึกษาทางวิชาการแนะนำวิธีการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษา เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แล้ว สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าการเดินระบบ (Operating Cost) เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า, ค่าสารเคมี เป็นต้น
 
5.    งานฝึกอบรมพนักงาน (Training) ให้มีความรู้ในเรื่องวิธีการใช้งานและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
6.    บริการเก็บตัวอย่างน้ำเสียและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025 และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม
 
7.    จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ (RV Report) พร้อมรับรองรายงาน เพื่อยื่นให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม


 


.. บทนำ


ขอบข่ายบริการ article
ประสบการณ์และผลงาน article
กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่) article
กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า) article
กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article
กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article
กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up) article
  กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆ article