กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่)

  านออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารและโรงงาน 
(Turn Key New Wastewater Treatment Plant)


๐ โรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย     
๐ โรงแรม ชวาลา      
๐ โรงแรม ราชาพาเลซ 
๐ โรงแรม เซเว่นฮอลิเดย์
๐ โครงการพักอาศัยคอนโดมิเนียม ซิตี้พาร์คบางนา 9 อาคาร
๐ โรงงานบริษัท ไทยไฮยีนโปรดักส์ จำกัด
๐ โรงงานบริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด 
๐ โรงงานบริษัท การ์โตว์ เฮ้าส์ จำกัด (นนทบุรี)
๐ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี  สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ (ปี 2545)
๐ โรงงานบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด (ปี 2545)
๐ โรงฆ่าไก่เอกชน ต.เชิงเนิน จ.ระยอง (ปี 2545)
๐ โรงงานบริษัท สหโรจน์การทอ จำกัด (ปี 2547)
๐ โรงงานบริษัท ศรีทองเนมเพลท จำกัด (ปี 2552)

 
 .. บทนำ


ขอบข่ายบริการ article
ประสบการณ์และผลงาน article
กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่) article
กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า) article
กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article
กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article
กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up) article
  กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆ article