กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article

ป็นที่ปรึกษาควบคุมการเดินระบบบำบัดมลพิษน้ำ (Consultant) 
ตรวจสอบการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (Monitoring) 
ผู้ควบคุมฯ และจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ  (RV Report)** 


๐ โรงงานบริษัท ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู  (ปี 2541-2543)
๐ คลังก๊าซและคลังปิโตรเลียม 6 แห่งทั่วประเทศ  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  (ปี 2544)
๐ คลังก๊าซและคลังปิโตรเลียม 6 แห่งทั่วประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปี 2545)
๐ โรงงานบริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ปี 2546 - ปัจจุบัน)
๐ โรงงานบริษัท เอ แอนด์ เอ็น ฟู้ดส์ จำกัด (ปี 2548 - 2552)
๐ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด (ปี 2548 - ปัจจุบัน)**
๐ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย บริษัท จิ้วฮวด จำกัด (ปี 2549 -2550)
๐ โรงงานบริษัท อิมพีเรียล เยลเนอรัลฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)**
๐ โรงงานบริษัท โรงงานแม่รวย  จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
๐ โรงงานบริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
๐ โรงงานบริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
๐ โรงงานบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (ปี 2551 - ปัจจุบัน)**
๐ โรงแรมลายานา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ปี 2551 - 2553)
๐ โรงงานบริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด (ปี 2551 - 2552)
๐ อาคาร ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา  (ปี 2550 - 2553)
๐ อาคาร ลุมพินี เพลส นราธิวาส-ราชนครินทร์ (ปี 2553)
๐ อาคาร ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ (ปี 2553)
๐ อาคาร แอล พี เอ็น ทาวเวอร์ (ปี 2551-2553)
๐ อาคาร พี เอส ที ซีตี้โฮม (ปี 2552)

 
 .. บทนำ


ขอบข่ายบริการ article
ประสบการณ์และผลงาน article
กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่) article
กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า) article
กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article
กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article
กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up) article
  กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆ article