กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article

านออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงาน และอาคาร
(Design Wastewater Treatment Plant)


๐ โรงงานบริษัท สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด 
๐ โรงงานบริษัท นิสสันดีเซล จำกัด 
๐โรงงานบริษัท ลานนาเปเปอร์ จำกัด
๐ โรงงานบริษัท รีเจนซี่ จำกัด
๐ THAI WAHLUCKY CHEMICAL CO., LTD.  
๐ โรงงานบริษัท คินซี (ประเทศไทย ) จำกัด
๐ BANGKOK GLASS INDUSTRY CO., LTD.   
๐ บริษัท บึงโคล่อุตสาหกรรมจัดสรร จำกัด
๐ ADVANCE AGO CO., LTD.
๐ โรงงานบริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
๐ โรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพพิทักษ์อินเตอร์เทรด (1999)
๐ โรงงานบริษัท ฮอทพอท จำกัด (ปี 2550)
๐ โรงงานบริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (ปี 2552)
๐ โรงงานบริษัท พี.วี.ที. ฟู้ดส์อินดัสตรีท์ จำกัด (ปี 2552)

 
 .. บทนำ


ขอบข่ายบริการ article
ประสบการณ์และผลงาน article
กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่) article
กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า) article
กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article
กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article
กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up) article
  กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆ article