กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up)

านเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารและโรงงาน
(Start-up)


๐ ระบบ SEQUENCING BATCH REACTOR ห้องอาหารไทยสงวนโภชนา
๐ ระบบ AS ของโรงงานบริษัท ไทยเมล่อนโพลีเอสเตอร์ จำกัด 
๐ ระบบ AS ของโรงงานบริษัท ไทยอัมบิก้า เคมีคอล จำกัด
๐ ระบบ AS ของโรงงานบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคอล จำกัด

 
 .. บทนำ


ขอบข่ายบริการ article
ประสบการณ์และผลงาน article
กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่) article
กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า) article
กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article
กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article
กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up) article
  กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆ article