ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)

ลงานในปี 2543

                 โรงน้ำปลาชลบุรี หรือ บริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด เป็นโรงงานแห่งที่สองในเครือ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ที่ TEDCO ได้ดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม ให้สามารถรองรับและบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำปลาให้อยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
                 เนื่องจากเป็นระบบ Anaerobic Filter แบบเดียวกับที่ติดตั้ง ณ โรงบำบัดน้ำเสียรวม จิ้วฮวด ที่ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2542 ทำให้วิศวกรใช้แนวทางการแก้ไขเหมือนกัน คือ ปรับปรุงมาเป็นระบบเลี้ยงตะกอน หรือ Activated Sludge (AS) โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ คือ ปริมาณน้ำเสีย 350 ลบ.ม./วัน, BOD เข้าระบบฯ 1000 มก./ล. หรือ คำนวณเป็น BOD Loading 350 kgBOD/วัน

                 เนื่องจากในช่วงนั้น ทางโรงน้ำปลาชลบุรี กำลังปรับปรุงขบวนการต่างภายในโรงงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO จึงได้มอบหมายให้ TEDCO ดำเนินโครงการออกแบบรวมติดตั้งท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อนำน้ำเสียจากขบวนการผลิตในแต่ละส่วนไปเข้าระบบบำบัดที่เตรียมไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปพร้อมกับงานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย

                     MCT_รางระบายน้ำเสีย     MCT_บ่อสูบ   MCT_Control Sump Pump  

ติดตั้งรางรับน้ำเสีย / ติดตั้งบ่อสูบและปั๊มน้ำเสีย / ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าบ่อสูบ / เดินท่อสูบส่งน้ำเสียไปที่ระบบบำบัด

 MCT_WWTP01   MCT_WWTP02   MCT_Media01    MCT_SedTank01

  MCT_WWTP After  MCT_ControlWWTP MCT_SV30 and Eff 

 ปรับปรุงถัง คสล.เดิม / รื้อมีเดียออก / ติดตั้งเครื่องจักร / ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า / เลี้ยงตะกอนในระบบ-จนได้น้ำใส

                แม้ว่าการปรับปรุงระบบบำบัดของโรงงานน้ำปลาชลบุรี จะใช้แนวทางการทำงานเดียวกับ โรงบำบัดน้ำเสีย จิ้วฮวด แต่ในรายละเอียดของการเดินระบบช่วงเริ่มต้น (Start up) นั้น กลับมีความยุ่งยากและท้าทายความสามารถของผู้ควบคุมระบบเป็นอย่างมาก เนื่องจากในขณะนั้นโรงงานผลิตเฉพาะน้ำปลาเพียงอย่างเดียว ทำให้น้ำเสียมีลักษณะเฉพาะตัวและต่างจากโรงบำบัดน้ำเสียจิ้วฮวดมาก คือ ค่า BOD ค่อนข้างต่ำ ในขณะที่ค่าไนโตรเจนสูงกว่าค่า BOD ตั้งแต่ 3-10 เท่า  อีกทั้งมีการใช้เกลือในขบวนการผลิตจำนวนมากทำให้ค่า DS สูง อันเป็นผลให้การเพาะเลี้ยงจุลชีพในช่วงเริ่มต้นทำได้ยาก และต้องใช้เวลานานกว่าจะเพาะเลี้ยงจุลชีพให้เกิดขึ้นได้เพียงพอต่อการใช้งานในระบบฯ  จนในที่สุดสามารถเห็นเนื้อตะกอน และน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีลักษณะใสชัดเจน และค่าพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้โดยไม่กระทบต่อสิ่งมีชีวิต

               โครงการออกแบบก่อสร้างระบบระบายและรวมรวมน้ำเสีย และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงน้ำปลาชลบุรี แล้วเสร็จ และเริ่มต้นเดินระบบ (Start up) ในเดือน กันยายน 2543 จากนั้นจึงอบรมวิธีการใช้งานและบำรุงรักษา พร้อมทั้งควบคุมระบบฯ ในช่วงงานรับประกันผลงานต่อีกเป็นเวลา 12 เดือน 

 

อกจากให้คำปรึกษาในการเดินระบบฯ แล้ว
บริษัทฯ ยังให้บริการด้านงานออกแบบ, งานปรับปรุง-ขยาย
รวมถึงงานก่อสร้างอีกด้วย ติดต่อขอคำปรึกษา ได้ที่ฝ่ายขาย 086-7873569, 089-1727763 

TEDCO ร่วมใจรักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม


  ผลงานของบริษัท

ศรีไทยธนะออโตพาร์ท
ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด
ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)
โรงฆ่าไก่ ระยอง
ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี
ปตท 6 คลัง ทั่วไทย
มารีนโกลด์โปรดักส์