ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี

ลงานในปี 2544

           โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับ ฟาร์ปศุสัตว์ (โค-สุกร-ไก่) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี เป็นโครงการของหน่วยงานราชการที่ TEDCO ชนะการประมูลในปี 2544 ซึ่งวิศกรได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบที่กำหนดไว้เดิม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบบำบัดสามารถทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่กำหนดในการออกแบบ คือ รองรับน้ำเสียจากฟาร์มโค-สุกร-ไก่ ปริมาณ 110 ลบ.ม./วัน / BOD เข้าระบบฯ 600 มก./ล. และน้ำทิ้งอยู่ในเกินมาตรน้ำทิ้งประเภท ก. (pH 5-9 , BOD ไม่เกิน 20 มก./ล., SS ไม่เกิน 30 มก./ล.) พร้อมรับประกับผลงานเป็นเวลา 2 ปี

Patum_AnaerobicPond   Patum_WWTP01  Patum_as Media   Patum_Equip01 

การออกแบบได้ผสมผสานระหว่างระบบไร้อากาศ 2 ขั้นตอน และระบบเติมอากาศอีก 1 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ลดค่า BOD ในน้ำเสียที่เกิดจากมูลสัตว์และนำล้างคอกสัตว์ด้วยระบบ
(1) บ่อหมัก (Anaerobic Pond) และ (2) ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter
)
 

 Patum_AF and AS   Patum_AS 

ขั้นตอนที่ 2  วิศวกรเลือกใช้ระบบเลี้ยงตะกอน หรือ Activated Sludge (AS)
เพื่อบำบัดค่า BOD ส่วนที่เหลืออยู่ในน้ำทิ้ง

 เนื่องจากระบบ AS เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้พื้นที่น้อย สามารถประหยัดพื้นที่ก่อสร้างถัง อีกทั้งคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด (Effluent) จะมีลักษณะใสและมั่นใจได้ว่ามีลักษณะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่หน่วยงานราชการกำหนด
(มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก.)

ตลอดช่วงเวลาการรับประกันผลงาน 2 ปี มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง(Effluent) เป็นระยะ พบว่าน้ำทิ้งมีลักษณะสมบัติ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง (จากอาคารประเภท ก.) ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างต่อเนื่อง
 

 

อกจากให้คำปรึกษาในการเดินระบบฯ แล้ว
บริษัทฯ ยังให้บริการด้านงานออกแบบ, งานปรับปรุง-ขยาย
รวมถึงงานก่อสร้างอีกด้วย ติดต่อขอคำปรึกษา ได้ที่ฝ่ายขาย 086-7873569, 089-1727763 

TEDCO ร่วมใจรักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม


  ผลงานของบริษัท

ศรีไทยธนะออโตพาร์ท
ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด
ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)
โรงฆ่าไก่ ระยอง
ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี
ปตท 6 คลัง ทั่วไทย
มารีนโกลด์โปรดักส์