มารีนโกลด์โปรดักส์

ลงานปี 2544

โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
เดิมได้ออกแบบก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียไว้แล้ว เป็นระบบ Anaerobic Filter แต่เมื่อโรงงานเปิดดำเนินการจริง ในปี 2544 
กลับพบว่ามีน้ำเสียจากการผลิตจริงมากกว่าปริมาณที่ได้เตรียมระบบบำบัดไว้รองรับ  จึงจำเป็นต้องปรับปรุงขบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเดินระบบจริง

TEDCO ได้นำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงระบบ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
เนื่องจากรูปแบบของระบบบำบัดเดิมของโรงงานมารีนโกลด์ฯ  มีลักษณะเหมือนกับระบบบำบัดที่โรงงานจิ้วฮวด และ
ชลบุรีตรแม่ครัวฉลากทอง ซึ่ง TEDCO ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในปี 2542 และ 2543 ตามลำดับ
ดังนั้นการปรับปรุงครั้งนี้จึงออกแบบเป็น ระบบเลี้งตะกอน หรือ  Activated Sludge(AS)
รองรับน้ำเสียปริมาณ 1000 ลบ.ม. และ BOD เข้าระบบ 1500 มก./ล. หรือ BOD Loading สูงสุดไม่เกิน 1500 กก.BOD/วัน 

MRG_Aerator  MRG_WWTP  MRG_SedTank  MRG_WWTP3  MRG_WWTP2


เมื่อเริ่มต้นการเดินระบบ (Start-up) พบว่าสามารถเลี้ยงเชื้อจุลชีพได้ดี แม้ว่าน้ำเสียจะมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
เกินกว่าสัดส่วนของ BOD ที่เหมาะสม 3-5 เท่าโดยประมาณ  แต่ปัญหาที่พบในช่วงแรกซึ่งมีผลต่อการเลี้ยงจุลชีพ
คือ ปริมาณคลอรีนในน้ำเสียที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการล้างสายการผลิต ทำให้จุลชีพเติมโตยาก กว่าจะเลี้ยง
ได้เพียงพอกับความต้องการ ต้องใช้เทคนิคและระยะเวลานานพอสมควร เมื่อควบคุมปริมาณจุลชีพได้เหมาะสมแล้ว

ระบบบำบัดสามารถเดินได้ดีอย่างต่อเนื่องมาจนถึง ปี 2548  ในช่วงปี 2549-2551 ระบบบำบัดนี้เริ่มไม่เพียงพอต่อการรองรับน้ำเสีย
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของสายการผลิตกุ้ง เป็นผลให้น้ำเสียมีค่า BOD เพิ่มขึ้นมาก แม้ปริมาณการใช้น้ำในขณะนั้นจะยังไม่ถึง
1000 ลบ.ม./วัน ตามที่ออกแบบไว้ แต่มี  BOD Loading มากถึง 1800-2200 กก.BOD/วัน  ทำให้ควบุคมการทำงานได้ยาก

 ปัจจุบันระบบบำบัดแห่งนี้ได้ยกเลิกการใช้งานแล้ว (ในปี 2551) เนื่องโรงงานขยายกำลังการผลิตและสร้างโรงงานแห่งใหม่
ซึ่งมีน้ำเสียถึง 1600 มก./ล. ระบบบำบัดที่สร้างใหม่นี้เริ่มเปิดใช้งานแทนระบบบำบัดเก่า ตั้งแต่ปี 2551  และ
TEDCO ได้ให้บริการด้านงานติดตามตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ ใหม่ ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

 

อกจากให้คำปรึกษาในการเดินระบบฯ แล้ว
บริษัทฯ ยังให้บริการด้านงานออกแบบ, งานปรับปรุง-ขยาย
รวมถึงงานก่อสร้างอีกด้วย ติดต่อขอคำปรึกษา ได้ที่ฝ่ายขาย 086-7873569, 089-1727763 

TEDCO ร่วมใจรักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม


  ผลงานของบริษัท

ศรีไทยธนะออโตพาร์ท
ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด
ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)
โรงฆ่าไก่ ระยอง
ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี
ปตท 6 คลัง ทั่วไทย
มารีนโกลด์โปรดักส์